(   3   2003)

.. , ..
(. 3-14)

annot.

-

..
(. 15-19)

annot.

.. , .. , .. , .. , .. , .. , ..
(. 20-24)

annot.

.. , .. , . , ..
(. 25-34)

annot.

- 0320454 121810

.. , ..
(. 35-43)

annot.

LiF,

.. , ..
(. 44-46)

annot.

-1000

.. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..
(. 47-50)

annot.

-

.. , .. , .. , ..
(. 51-56)

annot.

Ti Pd

.. , .. , .. , ..
(. 57-61)

annot.

.. , .. , .. , ..
(. 62-65)

annot.

-440

.. , .. , .. , .. , P. Pareige, B. Radiguet
(. 66-72)

annot.

081810 -1000

.. , .. , .. , .. , ..
(. 73-78)

annot.

-1000

.. , .. , ..
(. 79-82)

annot.

- 20450

..
(. 83-88)

annot.

-

.. , .. , .. , .. , ..
(. 89-91)

annot.

Zr1Nb,

.. , .. , ..
(. 92-95)

annot.

..
(. 96-100)

annot.

-1000, Zr1Nb

.. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 
(. 101-107)

annot.

- -

..
(. 108-112)

annot.

,

.. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 
(. 113-116)

annot.

.. , .. , .. , .. , .. 
(. 117-121)

annot.

-

.. , .. , ..
(. 122-125)

annot.

.. , .. , .. , .. , .. 
(. 126-127)

annot.

-

.. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 
(. 128-132)

annot.

-

,

.. , .. , ..
(. 133-137)

annot.

RADIATION EFFECTS IN SEMICONDUCTOR SCINTILLATORS BASED ON ZINC SELENIDE

V. Ryzhikov, V. Koshkin, N. Starzhinskiy, E. Ibragimova, A. Gafarov, A. Kist, B. Oksengendler, L. Galchinetskii, K. Katrunov, S. Galkin, V. Silin
(. 138-142)

annot.

.. , .. , .. , .. , .. 
(. 143-145)

annot.

-

.. , .. , .. , .. , .. 
(. 146-150)

annot.

.. , .. , .. , .. , . , . 
(. 151-153)

annot.

OPTICAL PROCESSES IN SILICON AND MICROELECTRONIC STRUCTURES BASED THEREON UPON INTERACTION WITH HIGH-ENEGY RADIATION

V.G. Volkov, V.D. Ryzhikov, A.K. Gnap, N.I. Kovalenko, V.V. Chernikov, E.F. Khramov
(. 154-157)

annot.

-

.. , .. , .. , ..
(. 158-160)

annot.

W/Si

.. , .. , .. , ..
(. 161-166)

annot.

1810

.. , .. , .. , .. , ..
(. 167-169)

annot.

.. , ..
(. 170-172)

annot.

, -

.. , .. , .. , .. , .. , .. 
(. 173-175)

annot.